Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie ogłasza nabór na stanowisko

referent ds. organizacji imprez kulturalnych

 1. Wymagania niezbędne :

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który :

 1. jest obywatelem polskim

 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie

 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią

 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku

 7. posiada wiedzę i znajomość przepisów w zakresie:

  1. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

  2. ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

 1. posiada następujące umiejętności:

 1. umiejętność pracy w zespole,

 2. umiejętność organizacji pracy własnej,

 3. zaangażowanie

 4. umiejętność skutecznej komunikacji

 1. Wymagania dodatkowe :

 1. prawo jazdy kat. B.

 2. znajomość języka angielskiego

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 1. Organizację koncertów, spektakli, prelekcji, wystaw itp.

 2. Organizację przeglądów, konkursów, imprez okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych.

 3. Organizację widowni.

 4. Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie notatek i sprawozdań z każdej organizowanej przez siebie imprezy.

 5. Obsługę techniczną i artystyczną imprez.

 6. Współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 7. Pisanie tekstów informacyjnych o działalności Ośrodka.

 8. Przygotowywanie wniosków w celu pozyskania środków finansowych z różnych funduszy pomocowych na zadania związane z działalnością Ośrodka oraz ich realizacja.

 9. Sporządzane protokołów z odpraw i spotkań.

 10. Nadzór nad aktualizacja kalendarza wydarzeń na stronie www.moksial.pl

 11. Pełnienie zastępstwa na stanowisku: organizacji imprez i promocji oraz referenta ds. kancelaryjno-organizacyjnych

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca na w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, ul. Słowackiego 13

 2. praca przy komputerze,

 3. 3) praca w terenie – organizacja wydarzeń kulturalnych

 4. odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

 3. kwestionariusz osobowy

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe

 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 1. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie:

Z napisem: „Nabór na stanowisko referent ds. organizacji imprez kulturalnych” należy złożyć w sekretariacie MOKSiAL bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, ul. Słowackiego 13, 58-580 Szklarska Poręba w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r.

 1. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

 1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

 1. postępowanie kwalifikacyjne wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :

 1. ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b) rozmowę kwalifikacyjną,

Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Dyrektor MOKSiAL

Szklarska Poręba, 17 lipiec 2019 r.

Dokument do pobrania w pdf