Nabór na stanowisko: specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych

 

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który :

⦁ jest obywatelem polskim

⦁ posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

⦁ posiada wykształcenie co najmniej średnie

⦁ nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

⦁ cieszy się nieposzlakowaną opinią

⦁ posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku

⦁ posiada następujące umiejętności:

- znajomość regionu

- komunikatywność

- sumienność

- biegła obsługa komputera

- praktyczna obsługa urządzeń biurowych.

⦁ Wymagania dodatkowe :
- prawo jazdy kat. B.

⦁ Zakres zadań wykonywanych na stanowisku : 
- organizację koncertów, spektakli, prelekcji, wystaw itp.

- organizację przeglądów, konkursów, imprez okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych

- organizację widowni

- prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie notatek i sprawozdań z każdej  organizowanej przez siebie imprezy

- obsługę techniczną i artystyczną imprez

- współpracę ze środowiskiem lokalnym

- pisanie tekstów informacyjnych o działalności Ośrodka

- przygotowywanie wniosków w celu pozyskania środków finansowych z różnych   funduszy pomocowych na zadania związane z działalnością Ośrodka oraz ich realizacja

- pełnienie zastępstwa na stanowiskach: ds. organizacji imprez kulturalnych i promocji

⦁ Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- list motywacyjny

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

- oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata (druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej:

- www.szklarskaporeba.bip.net.pl – menu: Nabór pracowników, podkategoria – Urząd Miejski

- kserokopie świadectw pracy

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem: STANOWISKO Specjalista ds. organizacji imprez Kulturalnych należy złożyć w sekretariacie MOKSiAL, ul. Słowackiego 13, 58-580 Szklarska Poręba do 2 marca 2018 r. do godz. 15:00.