1. Bilboard przy ul. Turystycznej / parking przy kompleksie narciarskim SkiArena Szrenic

 

 

 

 

 

 

Wymiary: 4,50m x 2,00m
Najazd: 80m
Cena za miesiąc: w sezonie – 700zł / poza sezonem – 600zł
Cena za rok: 7500zł

2. Bilboard przy ul. Jeleniogórskiej / wyjazd z centrum, droga E65

Wymiary: 4,50m x 2,00m
Najazd: 200m
Cena za miesiąc: w sezonie – 500zł / poza sezonem – 400zł
Cena za rok: 5000zł

3. Bilboard – skrzyżowanie ul. 1-Maja i ul. Turystycznej / centrum miasta

Wymiary:4,50m x 2,00m
Najazd: 50m
Cena za miesiąc: w sezonie – 600 zł / poza sezonem – 500 zł
Cena za rok: 6000zł

4. Bilboard przy ul. Armii Krajowej / wyjazd w kierunku Świeradowa – Zdrój

Wymiary: 4,50m x 2,00m
Najazd: 200m
Cena za miesiąc: w sezonie – 400 zł / poza sezonem – 300 zł
Cena za rok: 4000 zł

5. Bilboard ul. Kilińskiego – dwie tablice

Wymiary: 4,50m x 2,00 m
Najazd: 200m / 100m
Cena za miesiąc: w sezonie – 700 zł / poza sezonem – 600 zł
Cena za rok: 7500 zł

6. Bilboard ul. Demokratów – kierunek z centrum

 

 

 

 

 

 

Wymiary: 1,80m x 2,00 m
Najazd: 100m
Cena za miesiąc: w sezonie –
Cena za rok: 2500 zł

 

 

 

ZASADY OGÓLNE EKSPOZYCJI REKLAM NA NOŚNIKACH REKLAMOWYCH (BILBORDACH)
1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonania własnej oceny przedstawionego projektu reklamy w zakresie jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. W przypadku zakwestionowania przez Wynajmującego treści reklamy, Najemca dokona jej zmiany tak, aby jej treść nie budziła wątpliwości prawnych.
2. Najemca zobowiązany jest doręczyć Wynajmującemu Layout Reklamy (projekt graficzny) oraz materiał reklamowy na minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem ekspozycji, w celu weryfikacji treści reklamy.
3. Nie dotrzymanie przez Najemcę odpowiedniego terminu dostarczenia projektu graficznego może spowodować opóźnienie w jej zamontowaniu na nośnikach. Tym samym skraca się okres ekspozycji, pozostawiając Wynajmującemu prawo do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami kampanii reklamowej.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy prowadzenia kampanii reklamowej bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli:
– reklama jest sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, uchybia godności człowieka lub z innych przyczyn może być uznana za czyn nieuczciwej konkurencji,
– osoba trzecia lub uprawniony do tego organ zgłosi na piśmie zastrzeżenia dotyczące treści reklam,
– instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy, w szczególności Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, bądź Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej zgłosi zastrzeżenia dotyczące treści reklam.
5. Przyjęcie przez Wynajmującego zamówienia nie oznacza przyjęcia przez niego jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść reklam eksponowanych na podstawie tego zamówienia.
6. Najemca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wynajmującego w związku z treścią lub formą prezentowanej reklamy oraz kosztów naprawy uszkodzonych, z winy Najemcy, nośników reklamowych.
7. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na posługiwanie się przez Wynajmującego zdjęciami nośników reklamowych z zamontowanymi na ich powierzchni reklamami w celach marketingowych i autopromocyjnych. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Realizacja kampanii reklamowej dokonywana jest w oparciu o zamówienie zgodne z zasadami ogólnymi oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
2. Najemca w formie pisemnej przesyła Wynajmującemu zapytanie zawierające co najmniej poniższe dane: – dane zleceniodawcy (pełna nazwa firmy, NIP, adres) – nazwa produktu lub branży, którą reprezentuje – okres planowanej kampanii – liczba i lokalizacja nośników.
3. W terminie do 7 dni roboczych Wynajmujący skontaktuje się z Najemcą w celu uszczegółowienia założeń kampanii reklamowej. W przypadku, gdy Wynajmujący nie dysponuje w danym terminie wolnymi nośnikami reklamy, zobowiązany jest podać zleceniodawcy najbliższy możliwy termin.

DRUK, MONTAŻ I EKSPOZYCJA REKLAM
1.Najemca samodzielnie wykonuje druk reklamy na podstawie wytycznych Wynajmującego (wymiary, rodzaj materiału – ustalane po złożeniu zapytania).
2.Najemca zobowiązany jest dostarczyć reklamę w terminie najpóźniej na 5 dni roboczych przed pierwszym dniem ekspozycji w miejsce wyznaczone przez Wynajmującego.
3. Niedotrzymanie przez Najemcę terminu zawartego w pkt.2 może spowodować opóźnienie w zamontowaniu reklamy na nośniku reklamowym, tym samym skróceniem okresu ekspozycji. Jednocześnie Wynajmujący ma prawo do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami zleconej kampanii reklamowej.
4. Po stronie Najemcy spoczywa koszt montażu i demontażu reklamy na nośniku reklamowym. Koszt montażu i demontażu nie jest wliczony jest w cenę kampanii reklamowej.
5. W przypadku, gdy reklama Najemcy w sposób zasadniczy odbiega od wymagań technicznych wskazanych przez Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo odmówić przeprowadzenia kampanii reklamowej, ze względu na konieczność utrzymywania odpowiedniego standardu ekspozycji, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
6. Brak pisemnych zastrzeżeń Najemcy doręczonych Wynajmujacemu w okresie ekspozycji uważa się za potwierdzenie wykonania usługi na warunkach określonych w zamówieniu.
7. W przypadku gdy zamówienie nie wskazuje co zrobić z nieodebranymi reklamami, będą one przechowywane przez miesiąc od zakończenia ekspozycji w magazynie Wynajmującego, a następnie zutylizowane.
8.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności rozpoczęcia lub kontynuowania ekspozycji z przyczyn przez niego niezawinionych, przez co rozumie się w szczególności:
a) uszkodzenie nośników reklamowych i/lub reklam,
b) decyzje organów administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności zarządów dróg, urzędów właściwych dla spraw budowlanych bądź architektonicznych,
c) zaistnienie warunków pogodowych uniemożliwiających całkowicie lub częściowo wykonanie zobowiązań zleceniobiorcy, co w szczególności oznacza:
d) temperatura poniżej 10 °C
e) prędkość wiatru wyższa niż 10m/s
f) silne opady deszczu lub śniegu
g) zaistnienie niezależnych okoliczności (siły wyższej) uniemożliwiającej całkowicie lub częściowo wykonanie zobowiązań.
9. W razie zaistnienia sytuacji opisanych w pkt.8 Wynajmujący niezwłocznie poinformuje na piśmie Najemcę. W razie braku innych możliwości realizacji kampanii zamówienie wygasa bez żadnych konsekwencji odszkodowawczych dla Wynajmującego. Wynagrodzenie Wynajmującego ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
10. W trakcie trwania kampanii reklamowej Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymania nośników reklamowych w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz do usuwania stwierdzonych usterek nośników i/lub reklam w terminie do 3 dni roboczych od dnia poinformowania go przez Najemcę lub od dnia wykrycia ich przez Wynajmującego.
11. Usunięcie usterki reklamy zostanie przeprowadzone tylko w przypadku dostarczenia przez Najemcę reklamy rezerwowej.
12. W przypadku zwłoki w usunięciu usterek wynagrodzenie Wynajmującego ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

PŁATNOŚCI / CENNIK
1. Wynagrodzenie Wynajmującego ustalane jest na podstawie cennika.
2. Wynagrodzenie jest płatne zgodnie z terminami i warunkami ustalonymi w umowie.
3. Po stronie Najemcy spoczywa koszt montażu i demontażu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W przypadku zaistnienia różnic pomiędzy treścią niniejszych zasad ogólnych, a treścią umowy rozstrzygające znaczenie mają postanowienia umowy.
2.W przypadku ewentualnych sporów, związanych z realizacją kampanii reklamowej Sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd siedziby Wynajmującego.

KONTAKT:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
ul. Słowackiego 13
58-580 Szklarska Poręba
NIP 611-26-63-465
Beata Holek
sekretariat@mok.szklarskaporeba.pl
Tel. (075) 717–36–14 wew. 21,
607 253 117