Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie ogłasza nabór na stanowisko
 
referent ds.  organizacji imprez kulturalnych
 
 
1. Wymagania niezbędne :
 
Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który :
 
1) jest obywatelem polskim
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3) posiada wykształcenie co najmniej średnie 
4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku
7) posiada wiedzę i znajomość przepisów w zakresie:
a) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
b) ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
8) posiada następujące umiejętności:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) umiejętność organizacji pracy własnej,
c) zaangażowanie
d) umiejętność skutecznej komunikacji 
 
2. Wymagania dodatkowe :
1) prawo jazdy kat. B.
2) znajomość języka angielskiego
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku : 
 
1) Organizację wydarzeń kulturalnych w tym m.in. koncertów, spektakli, prelekcji, wystaw 
 konkursów, imprez okolicznościowych, festynów, warszatów itp.
2) Organizację widowni.
3) Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie notatek i sprawozdań z każdej  organizowanej przez siebie imprezy.
4) Obsługę techniczną i artystyczną imprez.
5) Współpracę ze środowiskiem lokalnym.
6) Pisanie tekstów informacyjnych o działalności Ośrodka. 
7) Przygotowywanie wniosków w celu pozyskania środków finansowych z różnych funduszy pomocowych na zadania związane z działalnością Ośrodka oraz ich realizacja.
8) Pełnienie zastępstwa na stanowisku: ds. organizacji imprez kulturalnych i promocji.
 
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) praca na w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, ul. Słowackiego 13
2) praca przy komputerze, 
3) 3)     praca w terenie – organizacja wydarzeń kulturalnych
4) odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
 
5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3) kwestionariusz osobowy
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe
5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
6. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie:
Z  napisem: „Nabór na stanowisko referent ds.  organizacji imprez kulturalnych”  należy złożyć w sekretariacie MOKSiAL bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, ul. Słowackiego 13, 58-580 Szklarska Poręba   w terminie  do dnia  23 listopada 2018 r.  
 
7. Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, 
2) postępowanie kwalifikacyjne wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
a) ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną,
 
Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
 
                                                                                                                                           Dyrektor MOKSiAL